Thursday, November 19, 2009

Salam....


Salam pembuka kata,
Salam pembuka bicara,
Salam pembuka cerita.

1 comment: